Jdi na obsah Jdi na menu
 


Petice za Malešice bez mrakodrapů

Přirozený střed Malešic pro Pražany

Adresáti: Prezident ČR, Parlament ČR, ministr pro místní rozvoj, ministr životního prostředí, ministr dopravy, ministr kultury, primátor hlavního města Prahy, Magistrát, zastupitelstvo a rada hlavního města Prahy a starosta, zastupitelstvo a Úřad městské části Praha 10

Již od 90. let minulého století sledujeme s obavami návrhy nejrůznějších developerských firem na zástavbu pozemků situovaných mezi ulicemi Počernickou, Nad Úžlabinou a Plaňanskou, které jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy a svěřeny městské části Praha 10. Posledním z návrhů je projekt společnosti České nemovitosti a. s., podle kterého mají být na malém území o velikosti 119 259 m2 (= 0,119259 km2) na dvoupodlažní obchodní podnoži postaveny osmipodlažní bytové bloky, z kterých mají vyčnívat čtyři 15 – 20 patrové výškové budovy navýšené o další dvě ustupující patra. Výška budov by tak měla celkem dosáhnout 24 pater. Součástí projektu je 650 převážně malometrážních bytů, širokosortimentní prodejna potravin o prodejní ploše cca 1300 m2, další nejrůznější prodejní prostory o výměře 3 000 m2, 4 000 m2 administrativních ploch a 960 parkovacích stání ve 3 podzemních podlažích. Tento projekt byl schválen městskou částí Praha 10 v srpnu 2003. Při úpravě územního plánu, kterou si tento projekt vyžádal a která byla následně v tichosti narychlo provedena, aniž by byli informováni občané, došlo k navýšení míry využití území ze stupně „G3“ na stupeň „K“, tedy o plné 4 stupně. Zpravidla se změna využití území o více než 2 stupně nepovoluje. Stupeň využití území „K“ představuje nejvyšší možnou míru územního využití. Takováto míra využití území se nikde na území hlavního města Prahy, ani jinde v ČR, nevyskytuje. Aby tento gigantický projekt vůbec splnil platné předpisy týkající se zeleně, počítá se záborem volné zelené plochy patřící k Pensionu Malešice, který tím přestane předpisy o povinné zeleni splňovat. Změna územního plánu byla schválena zastupitelstvem hlavního města Prahy a vydána v listopadu 2003. O zábor zeleně příslušné ke stávajícím budovám se přitom nikdo nezajímal. Je zřejmé, že z daného projektu čiší snaha o maximální profit ve prospěch soukromé firmy nejen na úkor obyvatel okolních domů, ale i celých Malešic.

Územní rozvoj Prahy postrádá rozumnou koncepci, probíhá zcela chaoticky a za zády jejích obyvatel. Nejvýraznějším znakem tohoto vývoje je zatěžování území předimenzovanými stavbami a zaplňování Prahy nejrůznějšími kancelářskými plochami a polyfunkčními centry, kterých je již dnes v Praze nadbytek a které nikdo nepotřebuje. Příkladem mohou být prodejny a restaurace v centrech Astra Malešice a Oáza Malešice, velkoprodejny Delvita Malešice a Albert Strašnice a nedaleké hypermarkety Tesco Skalka, Lidl Hrdlořezy, Lidl Vršovice, Plus Jarov, Obchodní centrum Eden s hypermarketem Tesco a Obchodní centrum Flóra, jejichž využití je většinou nízké, a dále nevyužité kancelářské prostory v Klimacentru Malešice, novém bytovém domě Městské části Praha 10 naproti a nedalekých budovách Strojimportu a komplexu Červený dvůr.

Budovy tzv. Centra Malešice by měly být přímo nalepeny na okolních budovách pensionu, polikliniky a bytových domů v ulici Nad Úžlabinou a všechny domy v okolí by měly značně přečnívat, většinu z nich mnohonásobně. Výstavba velkokapacitních garáží v centrech sídelních jednotek je sama o sobě nerozumná, neboť zatěžuje tato centra nadměrným a zbytečným provozem. V daném případě 960 podzemních parkovacích stání dále dopravně zatíží Počernickou ulici, která je ve špičkách přeplněna již dnes. Výjezd z garáží je plánován na Počernickou ulici přímo proti ulici Cerhenické, která do ní ústí a která vede k Malešickému parku, na jehož okraji je umístěna budova základní školy a gymnázia. 

Průvodním jevem neuvážené výstavby je pokračující zábor zeleně, které ve velkých městech není nikdy dost. Místo rozumného rozvoje, který by potřebu zeleně a parků respektoval a počítal s jejich rozšiřováním, jsme svědky jejich soustavného úbytku a realizace předimenzovaných staveb na malém prostoru spojených s účelovými změnami územního plánu. Takový postup je příznačný zejména pro Prahu 10, na jejímž území byly provedeny nejhorší účelové úpravy územního plánu a postaveny nejhorší stavby v hlavním městě Praze. Jasným toho příkladem jsou hotel Don Giovanni, již zmíněné Obchodní centrum Eden a hypermarket Tesco Skalka a úprava územního plánu ze sportovní plochy a administrativu pro Orco Group – budovu Svobodné Evropy aj. Podstata problému spočívá v tzv. dílčích úpravách územního plánu, které se provádějí svévolně a bez přihlížení k širším souvislostem. Tímto způsobem se dá v podstatě vše úplně změnit a lokálně zcela zdevastovat. Pojďme takovému vývoji společně zabránit. V opačném případě se z celé Prahy 10 stane jen páchnoucí ghetto a terč nájezdů vandalů, což lze ve zvýšené míře pozorovat už nyní. Vandalismus je odrazem vzrůstající frustrace obyvatelstva Prahy 10, zejména jeho citlivější části – mládeže, ze stále se zhoršujícího se životního prostředí a rostoucí ošklivosti města jako produktu neuvážené politiky hlavního města Prahy, zejména v oblasti územního plánování.

Chceme, aby daný prostor, který je přirozeným centrem Malešic, sloužil především občanům Malešic a dalším Pražanům.

Malešice, i celá Praha 10, jsou jednou z ekologicky nejzatíženějších částí Prahy. Na jejich území se nacházejí četné průmyslové podniky včetně Teplárny Malešice a Spalovny Malešice. Vliv těchto podniků je patrný zejména v době zhoršených rozptylových podmínek. Měřící stanice na konci Počernické ulice udává v zimním období vždy nejvyšší hodnoty škodlivin. V takové lokalitě by měl být prvořadým záměrem rozvoj zeleně. Skutečný vývoj je však opačný. Zelených ploch v této oblasti rychle ubývá. Výstavba nového sídliště Palouk v nedalekých Strašnicích a výstavba bytových domů na konci Počernické ulice a na dosud volném prostranství nad Malešickým parkem (tzv. Malešická stráň) jsou toho dokladem. Realizace daného projektu by znamenala pokračování tohoto trendu. Parky Malešický a V Úžlabině (vedle hotelu Rhea) jsou rozměrově malé a jako protiváha zvýšené ekologické zátěže nestačí. Hustota silničního provozu na Počernické ulici, která je příjezdovou komunikací k pozemku, během několika posledních let prudce vzrostla a tento trend stále pokračuje. Je logické, že zvyšovat již tak velkou zátěž přilehlého území o další byty by bylo ke škodě nejen všech stávajících obyvatel Malešic, ale i obyvatel příchozích do bytů v budovách tzv. Centra Malešice, které mají být dle daného kontroversního projektu postaveny. Za takové situace lze v této lokalitě předpokládat prudký nárůst migrace, neboť nově příchozí obyvatelé brzy zjistí, že bydlení zde není příjemné, a po krátké době se opět odstěhují. Rychlá výměna obyvatelstva  vzápětí povede k prudkému zvýšení kriminality v celé lokalitě.

Obyvatelé Malešic potřebují veřejné prostranství a kulturní a společenské centrum, kde by se setkávali, komunikovali a bavili se. Kulturně společenská centra je třeba promyšleně vytvářet a cílevědomě kultivovat, tak aby byla opravdovou základnou rozvoje občanské společnosti a nikoliv jen místem bezvýchodného a ubíjejícího konsumu.

Současně je třeba dbát na výsadbu nových stromů a keřů a zlepšování kvality ovzduší také dalšími prostředky, na příklad zaváděním vodních prvků do měst a sídlišť (fontán, potůčků apod.), které příznivě zvlhčují vzduch, aj.

Takové požadavky projekt tzv. Centra Malešice rozhodně nesplňuje. Veřejné prostranství by bylo realizací projektu zničeno a všudypřítomné polyfunkční centrum by v něm kulturně a společensky působilo spíše odpudivě. Hlavním životním cílem obyvatel Malešic by se tak stala snaha z Malešic odjet, kdykoliv jen by to bylo možné, popřípadě se odtud odstěhovat vůbec. Prodejen, hotelů, restaurací, vináren a různých provozních a kancelářských ploch, které jsou součástí projektu a které mají údajně rozšířit nabídku služeb, je, jak již zmíněno výše, v Malešicích i v okolí nadbytek.

Žádáme představitele zodpovědných ministerstev, Magistrátu hlavního města Prahy a městské části Prahy 10, aby:

1. zabránili chaotickému rozvoji Praha 10 podřízenému sobeckým zájmům velkých developerských firem, které neberou ohledy na skutečné potřeby města a jeho obyvatel a zasadili se, aby k takovým účelům nebyl rozprodáván obecní majetek;

2. v územním plánování přestali s diskriminací Prahy 10 a jejích občanů zatěžováním jejího území v centrech sídlišť gigantickými stavbami, které nemají ve státě obdoby, zatímco v ostatních částech Prahy i republiky k ničemu takovému nedochází;

3. provedli zpětnou změnu územního plánu daného pozemku na původní stupeň hodnoty zástavby „G3“ a zasadili se o jeho využití pro klasické náměstí, na příklad podle vzoru nám. Jiřího z Poděbrad nebo náměstí Míru, tak aby se dané prostranství stalo hodnotným reprezentativním centrem a sloužilo jako prostor pro kulturu a setkávání lidí;

4. nepřipustili zástavbu přirozeného centra Malešic předimenzovanou stavbou, která by měla ničivý dopad pro celé sídliště;

5. nepřipustili budování rozsáhlých podzemních garáží v centru Malešic. Nechť se takové stavby projektují na okrajích měst, nikoliv v jejich centrech;

6. se zasadili, aby na Prahu 10 a Malešice bylo pohlíženo jako na důstojnou součást Prahy s nárokem na rozumný a přiměřený rozvoj, jak se na hlavní město republiky sluší a patří, a nikoliv naopak;

7. připravili a veřejně projednali takový projekt pro dané území Malešic, který by počítal s jeho společensko-kulturním využitím při zachování veřejného prostranství;

8. veškeré návrhy změn územního plánu byly vždy nejprve projednány veřejně. O závažných změnách nechť nejprve rozhodne místní referendum.

Současně apelujeme na prezidenta ČR, poslance Parlamentu, ministra pro místní rozvoj, ministra životního prostředí, ministra kultury a další instituce, aby podpořili snahy o přiměřený a kvalitní rozvoj Prahy
10 a jejích sídlištních celků, tak aby i tato městská část mohla být důstojnou součástí hlavního města.

Praha dne 22. května 2007

Petiční výbor: 

Ing. Jiří Mísař, Počernická 53/517, 108 00 Praha 10 – Malešice

Milan Pěkný, Nad Vodovodem 254/64, 108 00 Praha 10 – Malešice

Jan Bečvář, Nad Úžlabinou 453/36, 108 00 Praha 10 – Malešice

Všichni tito členové jsou oprávněni jednat jménem petičního výboru.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Free IMVU Credits Generator No Human Verification

(belletoord, 18. 6. 2021 4:37)

https://paiza.io/projects/3akUS0Y_BSUmq31ChvFGiw

===========
wow. i found it finally. thanks!

IMVU Credit Hack No Survey 2021
How To Get Credits On IMVU 2021
IMVU Hack Credits

How Do You Get Free IMVU Credits

(MixSweak, 22. 4. 2021 1:43)

https://linktr.ee/imvucreditspremium

===========

Belts are a indispensable supplement to attach your overall look. straightforward in a broad array of fabrics and styles, belts come up with the money for endless opportunities to tell your fashion style. A shining scarf is the perfect habit to amass fun to a easy pair of jeans.
Use a leave-in conditioner if you have make miserable in imitation of frizz. You desire to apply this product in the manner of a shower, past the hair dries. Don't be scared to put a large amount every more than your head, and make certain to goal both the roots and the unconditionally tips of the hair.


KW:
IMVU Credits Generator 2021
Free IMVU Credits Real
How To Get Free IMVU Credits Legit
Free IMVU Credits
IMVU 10000 Credits Free

How Do You Get Free IMVU Credits

(MixSweak, 22. 4. 2021 1:42)

https://linktr.ee/imvucreditspremium

===========

Belts are a indispensable supplement to attach your overall look. straightforward in a broad array of fabrics and styles, belts come up with the money for endless opportunities to tell your fashion style. A shining scarf is the perfect habit to amass fun to a easy pair of jeans.
Use a leave-in conditioner if you have make miserable in imitation of frizz. You desire to apply this product in the manner of a shower, past the hair dries. Don't be scared to put a large amount every more than your head, and make certain to goal both the roots and the unconditionally tips of the hair.


KW:
IMVU Credits Generator 2021
Free IMVU Credits Real
How To Get Free IMVU Credits Legit
Free IMVU Credits
IMVU 10000 Credits Free

Where To Find ROBLOX 25$ Gift Cards 2021

(MixSweak, 2. 1. 2021 8:11)

https://booksfactorypdf.weebly.com/about.html

KW:
ROBLOX Hack No Survey 2020 DECEMBER UPDATED
ROBLOX Gift Cards At Best Buy 2021
Free Robux And Tix Website 2020 DECEMBER UPDATED
Free ROBLOX Gift Cards That Can Be Used Unlimited Times 2021

Free Tiktok Followers Without Human Verification 2021

(MixSweak, 18. 12. 2020 1:22)

https://nocontextrunningman.tumblr.com/post/630318718069686272/in-the-coming-months-tiktok-blog-and-app-packages

Do you want be famous on tiktok? Click link above and enjoy fans and followers free! 2021 UPDATED!

tik tok hack 2021,tiktok likes 2021 free,tiktok fans 2021 free,tiktok free followers 2021,tiktok free usa hack 2021,tiktok free likes usa 2021,tiktok free followers 2021 usa,hearts free tiktok
KW:
Mlhack Xyz For Tik Tok 2021
Free Tiktok Like 2021
Free Tik Tok Views 2021
Tik Tok Free Followers No Human Verification 2021

Source of article:

2. https://www.purchase.edu/live/events/21400-tik-tok-video-competition

How To Get Followers On Tiktok 2021

(MixSweak, 17. 12. 2020 5:37)

https://onlineguidespremium.over-blog.com/

Do you want be famous on tiktok? Click link above and enjoy fans and followers free! 2021 UPDATED!

tik tok hack 2021,tiktok likes 2021 free,tiktok fans 2021 free,tiktok free followers 2021,tiktok free usa hack 2021,tiktok free likes usa 2021,tiktok free followers 2021 usa,hearts free tiktok
KW:
Fans On Tiktok 2021
How To Become Tiktok Famous Hack 2021
Tik Tok Free Followers No Human Verification 2021
How To Get Free Followers On Tiktok Hack 2021

Source of article:

2. https://www.purchase.edu/live/events/21400-tik-tok-video-competition

Robux Generator Download 2020 DECEMBER UPDATED

(MixSweak, 16. 12. 2020 19:54)

https://graws-things.tumblr.com/post/633693984223576064/free-roblox-hack-2021-generator-online-for

KW:
Order ROBLOX Gift Cards 2021
Where Do I Get ROBLOX Gift Cards 2021
ROBLOX Gift Cards DECEMBER 2021
Can You Get ROBLOX Gift Cards At Target? 2021

What have you been up to? Talking about covid

(rambomig, 6. 11. 2020 10:37)

What have you been up to? I am fascinated about covid19. Can you talk about it? If the same thread is opened please redirect my post :). Thanks :).

PS: I don't know any people with covid and you? rambo :D

Thank you very much for the invitation

(MixSweak, 15. 7. 2020 19:53)

Thank you very much for the invitation :). Best wishes.
PS: How are you? I am from France :)

Pongy chief blood influence symptoms

(ASilaillemiA, 30. 7. 2018 12:50)

Poids est comment robuste votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque culture votre determination bat, il pompe le sang par vos arteres a la reste de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/acheter-tadalafil-pfizer-homme/

Podpora hnutí ANO pro Malešice bez mrakodrapů

(Petr Jetmar, 26. 4. 2013 17:17)

Vážení pánové.
Naše hnutí hledá slušné a čestné lidi, které bychom chtěli navrhnout na kandidátky ve všech úrovních v příštím roce.
Po přečtení Vašich požadavků, zejména požadavek na jasnou koncepci, jsme zjistili, že máme nejméně dva společné cíle. Jedním z nich je zcela o demokracii - prosazování požadavků přímou demokracií. Druhým je nekoncepčnost v tvorbě ÚP skoro ve všech pražských částech. Rádi bychom Vaší petici podpořili.
Zároveň Vás prosíme, zda bychom nemohli spolupracovat při nastávajících volbách, zejména při přesvědčování slušných lidí, aby vstoupili do politiky a pomohli vrátit zpět demokratické principy a spravedlnost.
Děkuji za pozornost
Petr Jetmar, Předseda hnutí ANO OO Praha 10, tel. 774840211, e-mail: praha10@ano2011.cz

Město není na prodej, město je pro život

(Michaela Pixová, 21. 6. 2010 17:28)

Naprosto souhlasím s výše uvedenými námitkami. Naprostá většina kritiky, která zde vůči petici zazněla, je velmi neodborného a tendenčního charakteru. Pan Karel by si kupříkladu mohlo povšimnout skutečnosti, že byty v podobné mega stavbě si s nejvyšší pravděpodobností skutečně nikdo nekoupí. Příkladem jest tristní objekt podobného charakteru na Parukářce, kde bylo dosud odkoupeno jen velmi malé procento bytů. Nedojde-li k odprodeji bytů do rukou místních obyvatel, zcela jistě budou časem odprodány majitelům zahraničním, případně jako investice pro movitější obyvatele a budou zcela prázdné a nevyužité. Žít vedle masy z ocele a betonu, v níž není žádný skutečný život, není pro obyvatele žádné městské oblasti žádoucí. Kromě toho, Praha potřebuje především výstavbu sociálních bytů, nikoliv bytů pro mladé městské profesionály, kteří se na úsvitu své kariéry spokojí s malometrážním bytem, ale posléze zjistí, že v podobném příbytku není možné kupř. založit rodinu apod. A ti mladí, kteří dnes vydělávají běžnou mzdu okolo 20ti tisíc Kč měsíčně, si v podobném objektu byt pořídí jen ztěží, neboť jim nikdo hypotéku nedá. Proto bych chtěla zejména říct, že nejde ani tak o to, jestli si dané byty někdo koupí, ale o to, kdo si je bude moct koupit a kdo si je nakonec koupí. Ze hry jsou v naprosté většině případů předem vyloučeni lidé, kteří nejsou zaměstnání v lukrativních oborech, stejně jako všechny ostaní znevýhodněné sociální skupiny.
Jako reakce na příspěvek AaA - opravdu si myslíte, že město není od toho, aby v něm byly parky a lesy? To snad ani nemůžete myslet vážně. Za pár desítek let bude 90% světové populace žít ve městech a pokud v nich nebude dostatek zeleně, věřte tomu, že život v takových městech nebude k žití. Masivní hromadné vystěhovávání lidí za hranice města vede pouze k roztahovačné invazi města do okolní krajiny, vede k neúnosné dopravní situaci tisíců lidí dojíždějících mezi městem a jeho zázemím.
Je na čase uvažovat spíše nad udržitelností prostředí v němž žijeme. Svět není jen ekonomický kalkul. Je třeba se zamýšlet nad tím, zda nám naše konzumní hodnoty a konzumní způsob života umožní setrvat na této planetě i v příštích staletích. Konzum, jehož centrem by se nesporně centrum Malešice mělo stát, rozhodně není cestou vpřed, nýbrž cestou do záhuby. Cestou k úpadku lidskosti, vztahu k přírodě, vzahu k sobě navzájem i vztahu sama k sobě. Zabraňmě raději společně nenasytnosti developerů, kteří budují architektonicky i environmentálně nesmyslná díla jen za účelem vlastních zisků, nikoliv za účelem jejich vlastní funkčnosti. Jediný důvod proč tak činí je ten, že potřebují investovat kapitál, který získali ze svých předchozích, podobně obludných komerčních činností. Kapitalismus je systém, jehož udržitelnost vyžaduje trvalý ekonomický růst. Ekonomický růst naopak vyžaduje neustálé investice kapitálu tak, aby byl tvořen kapitál nový. Takový postup je naprosto neudržitelný a má své logické hranice, které obvykle končí ekonomickou krizí. Ta bývá obvykle uměle překonána cenou, kteoru zaplatí obyčejní občané a korporace z ní zcela vždy vyváznou bez výrazných ztrát a vše jede nanovo, až do další krize. Na konci takovýchto dějin nezbyde nic jiného než jen zdecimované lidstvo a planeta zastavěná objekty, které naše příští generace už dost možná nebudou nikdy potřebovat. Pakliže nějaké další generace budou...

Demagogické používání argumentace

(Karel, 8. 10. 2009 13:20)

Toto má být ekologická aktivita? Asi těžko!! Má-li být jediným cílem projektu zvýšit zisk soukromé firmě, pak firma také musí byty prodat - jsou-li objekty natolik neúnosné sami sobě a pro své okolí, asi si tam nikdo byt nekoupí, ale toho se zřejmě autoři neobávají!!! Pokud si tam lidi byty budou kupovat, zřejmě někde potřebují bydlet! Nepostaví-li se věžák na cca 12ha v intravilánu (pro 650 bytů) - rozleze se zástavba do satelitů na polích a do krajiny (a zabere se nějakých 78ha), navíc budou auta v takovém případě naprostou nezbytností! Oč tedy autorům jde? Hlavně o sebe!!!

to se zas nekdo predved

(cip69, 21. 7. 2009 18:08)

Velice chytrej clanek autor asi chytrej jak radio ne? vetsi kokotiny jsem uz dlouho neslysel.

To si dělá město už z nás legraci?

(zzuzu, 8. 5. 2008 13:42)

To ani nemyslejí snad vážně. Malešice jsou jedna z mála úplně nezničených částí Prahy a tohle by celý vzhled této m. č. mohlo nadobro zničit. Každý den si říkám, že jsem ráda, že nežiji v centru a teď přichází centrum za mnou. Obchodů je tady více než dost. A stačí, že byla zastavěna dříve překrásná, Malešická stráň. Ať si celé zastupitelstvo najde jinou městskou část pro svůj vlastní peněžní zisk. Já jsem takto s Malešicemi spokojena. Už teď je tady daleko rušněji, než bylo před lety. Vždyť jsme součástí Prahy neprve od roku 1922, pokud si pamatuji správně.

logicky

(AaA, 15. 12. 2007 19:40)

Bydlím v Malešicích a souhlasím s tím, že by tam mohlo být více zeleně. Ovšem funkce města je v tom, že umožňuje bydlet a pracovat, nikoliv poskytovat parky a lesy. Kdo touží po čistějším vzduchu ten by se měl přestěhovat mimo. Navíc na ploše, která má být zastavěna, je pouze pár stromů a neúhledná plocha většinou rozblácená nebo sloužící jako parkoviště. Projekt samozřejmě zároveň se stavbou vylepší i vizuální stránku věci. A co se týče tramvají, jsem jedině pro, protože po půl jedné v noci je prakticky nemožné dostat se do Malešic, aniž by člověk nemusel procházet tmavým parkem plným opilých mladých Němců (z hotelu Rhea).
A proč se stránka jmenuje Malešice bez MRAKODRAPŮ? Projekt přece žádné neuvažuje vystavět! Buďme moderní a pojďme s dobou! Jenom nám to prospěje! Či je lepší sedět celý den v křesle a nadávat na cokoliv?! Tento protest ze strany občanů MAlešic mi přijde vykonstruovaný a snad se nemýlím, řeknu-li, že se týká především důchodové generace občanů.

pryč s mrakodrapy!

(Helena, 21. 9. 2007 17:03)

V Malešicich nebydlím, ale jsem zásadně proti zahušťování stávající zástavby mrakodrapy v Praze, ať už je to v Malešicích, Holešovicích, nebo na Pankráci, a to jen ze zištných důvodů a osobní zainteresovanosti pánů radních. Praha se stává městem, kde se nedá normálně žít...

Pro pana Fojtíka

(Občan Malešic, 6. 8. 2007 8:57)

Vážený pane, je vidět, že asi v Malešicích nebydlíte. Jinak by z Vaší hlavy nemohly vyjít takové myšlenky. Jestli věříte v to, že město má něco promyšlené, jste naivní. Chtějí jen a pouze využít volnou plochu ke komerčním účelům a namastit tak obecní kasu. A tramvaje v Malešicích? To musel vymyslet skutečně jen hlupák a zase jen hlupáci by ji podpořili.

Zpátečníci

(Tomáš Fojtík, 21. 7. 2007 10:20)

Nezlobte se na mě, ale vaše jednání mi připadá, že byste se nejraději vrátili na stromy a při večerech drali peří při svíčkách. Žijeme ve 21. století, pokud jste si toho zatím nepostačili všimnout. Navrhovaná stavba sice bude vyšší než okolní stavby, ale nevidím jediný důvod, proč by to mělo vadit. Nežijeme v historickém centru města. Že nebude stačit kapacita pošty a polikliniky? Jsem si jistý, že i toto má město promyšleno. Co se týče dopravy na Počernické - i tento váš argument považuji za nesmyslný a populistický.
Myslím, že tato plánovaná výstavba Malešice oživí a také věřím, že konečně město dokončí uvažovanou tramvajovou trasu.

hotel Don Giovanni

(upřesnění, 18. 6. 2007 23:13)

hotel Don Giovanni se nachází na Praze 3